Insatser

Våra insatser riktar sig till målgrupper som av olika skäl står långt från arbetsmarknaden och behöver stöd från fler myndigheter än en för att kunna närma sig arbetsmarknaden, få ett arbete, börja studera eller kanske starta eget. Det kan röra sig till exempel om personer som varit sjukskrivna länge eller unga som hoppat av skolan.

Samordningsförbundet har genomfört ett projekt, SAMRE - Samordnad rehabilitering, som riktade sig till sjukskrivna utan sjukpenning. Projektet resulterade en arbetsmodell och en överenskommelse mellan medlemsparterna. Dokumentation finns under avslutade projekt.

2018 startades Resursteam i våra tre kommuner för att erbjuda råd och stöd för personer som behöver samordnat stöd från myndigheterna för att komma till egen försörjning. I teamen arbetar medarbetare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, vården och kommunerna. Stödbehövande personer kan själva delta och föra sin egen talan.

HOPPET är en insats för unga och unga vuxna 16- 35  som inte arbetar eller studerar och är i behov av samordnat stöd till följd av till exempel någon form av diagnos och/eller hemmasittarproblematik. HOPPET är en mötesplats dit de unga kan komma även utan remiss från någon myndighet.

Under 2020 kommer förbundet att delta i två projekt som delvis finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF). I projektet Rätt stöd för mig samarbetar vi med Samordningsförbundet Stockholm Stad och VärNa för att utveckla metoder och samverkan som ska gynna HOPPET:s målgrupp.
 
Projektet MIA Vidare är ett länsgemensamt projekt där alla åtta samordningsförbund samverkar för att fler inom våra målgrupper ska komma till egen försörjning. Resursteamen ingår som en del i projektet.

Därutöver gör förbundet en större satsning på socialt företagande genom att samarbeta med Coompanion, Sociala Företagscentret M29 och Tanke & Handling.

Sök projektmedel här!

Förbundets medlemsmyndigheter kan söka medel för insatser/projekt riktade till våra målgrupper eller för att förbättra samverkan mellan myndigheterna.