Stoppa våldet i nära relationer

En stor andel av de personer som deltar i samordningsförbundens insatser har blivit utsatta för våld i nära relationer. Det visar svaren på de enkätfrågor som sju samordningsförbund i ett pilotprojekt har ställt till sina deltagare. Våld i nära relationer är ett problem som vi och våra samverkande myndigheter har haft svårt att upptäcka, eftersom det alltför sällan ställs frågor om det. Våldet kan vara en viktig bakomliggande orsak till sjukdom, arbetslöshet och utanförskap. Våld i nära relationer kan aldrig accepteras. Det måste stoppas.

Därför deltar Samordningsförbundet från och med maj 2021 i ett nationellt arbete som handlar om att upptäcka och stoppa våldet i nära relationer. Det är ett regeringsuppdrag som har pågått sedan 2019. Flera statliga myndigheter samt Nationella Nätverket för Samordningsförbunden (NNS) deltar för att aktivt arbeta för att stoppa våldet.

För Samordningsförbundet innebär det att alla medarbetare i insatser har deltagit i två webbutbildningar och att vi har påbörjat en kartläggning över vilka stödinsatser som finns inom vårt geografiska område. I fortsättningen ska vi också ställa sju frågor om våld till alla som deltar i de insatser som vi finansierar. Personer som blir utsatta eller utsätter andra för våldet hänvisas vidare till stödinsatser.  

Eftersom det finns samordningsförbund över stora delar av Sverige är de en viktig del av projektet genom att de samverkar med kommuner, regioner, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samordningsförbunden har också en lagstiftning som sedan 2004 reglerar ett operativt samarbete mellan fyra olika myndigheter.

Hittills har arbetet med att stoppa våld i nära relationer drivits som ett projekt. Projektet har resulterat i informationsmaterial och utbildningar. De samordningsförbund som har deltagit har också dokumenterat sina erfarenheter. Nu ska arbetet inriktas på att skapa rutiner för hur vi kan bidra till att stoppa våldet. Vi ska också sprida kunskap och erfarenhet vidare till andra samordningsförbund så att arbetet kan fortsätta i hela Sverige.  

Mer information http://nnsfinsam.se/stoppavaldet.aspx 


 
 

Kontakt

Samordningsförbundet Sollentuna - Upplands Väsby - Sigtuna
c/o Sollentuna kommun
Avdelningen för näringsliv och arbetsmarknad
191 86 Sollentuna
 
Förbundschef
Kipa Poikolainen
Tel. 073-915 17 89
kipa.poikolainen@sollentuna.se

Vi är ett av flera samordningsförbund

I Stockholms län finns det åtta samordningsförbund. I hela Sverige finns det över 80 förbund, till vilka fler än 270 av landets kommuner är anslutna. Samordningsförbunden verkar utifrån Finsam-lagen, lagen om finansiell samordning (2003:1210). Det innebär att vi är en juridiskt självständig organisation som gör finansiell samverkan möjlig.