SAMRE - samordnad rehabilitering

SAMRE, var Samordningsförbundets första insats, det pågick mellan 2017-2019. Projektledare för SAMRE var Elsa Lundqvist. Redan från start stod direktimplementering i fokus. Metodutveckling skedde parallellt och på flera plan samtidigt, så att rutiner och arbetsverktyg redan användes i ordinarie verksamhet när projektet avslutades.

Målgruppen för SAMRE var sjukskrivna personer utan sjukpenning (SGI=0) som uppbär försörjningsstöd hos kommunen. Detta är en grupp som tidigare inte kunnat få rehabilitering på samma sätt som personer som uppbär sjukpenning.
 
SAMRE lämnade sin slutrapport till Samordningsförbundets styrelse i februari 2020. Ramboll hade till uppdrag att utvärdera SAMRE-projektet i en rapport.

Nya arbetsverktyg som SAMRE tagit fram

SAMRE-modellen är ett praktiskt arbetsverktyg för medarbetare som tydliggör arbetssättet kring målgruppen.
Syftet är: Rätt person med Rätt underlag till Rätt myndighet.

Modellen har prövats och utvärderats under projektets gång. Åtagandet att arbeta utifrån SAMRE-modellen och hålla den och modellens bilaga uppdaterad, ingår i en lokal överenskommelse som medlemsparterna tecknat. Det har även sammanställt en lista med kontaktvägar för anställda hos medlemsparterna.
 
Uppdraget för att förvalta SAMRE-modellen ligger nu på Resursteamens styrgrupp som rapporterar till Samordningsförbundets styrelse.

Arbetsverktyg