Därför ställer vi frågor om våld

Men varför behöver frågor om våld i nära relationer ställas? Görs inte det redan i andra sammanhang? Tyvärr är det fortfarande så att frågor om våld inte ställs rutinmässigt varken inom vården eller hos myndigheter trots att regeringen gett uppdraget till flera statliga myndigheter sedan 2019.

Att vara utsattför våld i nära relation kan vara ett dolt arbetshinder som behöver uppmärksammas. Utan upptäckt kan inte personerna få rätt stöd och på sikt få en hållbar livssituation. Fler professionella behöver börja ställa frågor rutinmässigt.

Vill du veta mer gå in på Nationellt kunskapscentrum för kvinnofrid. Det finns flera bra webbutbildningar där som du kan ta del av

Den 11 december klockan 8-10 arrangerar Samordningsförbundet ett frukostmöte i Sollentunas kommunhus på temat ”Civilsamhället behövs för välfärden” Då kommer flera kvinnojourer att medverka. Välkommen!

Läs mer här