IPS-metoden

IPS (Individual Placement and Support-metoden) är en evidensbaserad metod som syftar till att stötta personer som har en psykisk funktionsnedsättning eller en beroendeproblematik så att de kan hitta, få och behålla ett arbete. Insatsen rekommenderas i de nationella riktlinjerna för missbruk och beroende samt i de nationella riktlinjerna för schizofreni.  

Forskning visar att personer som har en psykisk funktionsnedsättning i låg grad deltar på arbetsmarknaden, och enligt de mätningar som har gjorts i Sollentuna så har bara en låg andel av dem någon form av sysselsättning. Att nätverken samverkar för att dessa personer ska komma ut i arbete via IPS är en vinst för både personerna och samhället.  

Sollentuna kommun och Psykiatri Nordväst driver därför ett mindre projekt om implementerings- och samverkansstöd. Projektet finansieras av Samordningsförbundet. Syftet med projektet är att lägga en grund för ett framgångsrikt IPS-arbete genom att ge medarbetarna utökad kunskap och påbörja en strukturerad samverkan mellan psykiatrin och kommunen.  

Detta kommer att hända i projektet:

  • Webbinarier för att ge inspiration om IPS-metoden.
  • Utbildning och handledning. Nyckelpersoner i verksamheterna erbjuds en IPS-utbildning för att lägga grunden för en bra samverkan. De kommer att få metodhandledning senare i år när det finns en grupp från kommunen och regionen som jobbar med IPS.
  •  Workshop. Senare i år planeras en workshop med en extern handledare. Detta för att få en bild av hur andra har gjort för att lyckas med rekrytering av deltagare, kontakten med arbetsgivare samt att upprätthålla metoden. 

Genom att öka kunskapen och hitta samverkansformer kan fler IPS-deltagare rekryteras och erbjudas stöd. Om projektet faller väl ut kan IPS-arbetet bli en ordinarie del av vår verksamhet. Det skulle leda till att fler i målgruppen kan hitta ett arbete som passar dem.  

Kontaktuppgifter: Lotta Bratt Becker ann-charlotte.bratt@sollentuna.se

 

Kontakt

Samordningsförbundet Sollentuna - Upplands Väsby - Sigtuna
c/o Sollentuna kommun
Avdelningen för näringsliv och arbetsmarknad
191 86 Sollentuna
 
Förbundschef
Kipa Poikolainen
Tel. 073-915 17 89
kipa.poikolainen@sollentuna.se

Vi är ett av flera samordningsförbund

I Stockholms län finns det åtta samordningsförbund. I hela Sverige finns det över 80 förbund vilka över 270 av landets kommuner är anslutna i. Samordningsförbunden verkar utifrån Finsam-lagen, lagen om finansiell samordning (2003:1210). Det innebär att vi är en juridiskt självständig organisation som gör finansiell samverkan möjlig.