Verksamhetsplanen för 2022 är antagen

Samordningsförbundets styrelse beslutade den 25 november att anta budget- och verksamhetsplanen för kommande år.

Under 2022 kommer Samordningsförbundet fortsätta att finansiera båda insatserna HOPPET /Rätt stöd för mig och Resursteamen/MIA Vidare trots att medfinansieringen från ESF tar slut vid halvårsskiftet. Under året behöver Samordningsförbundets medlemsparter ta de nödvändiga besluten för att implementera metoder, delar eller helheter av båda projekten. Under hela året kommer båda projektens styrgrupper att förbereda och undersöka möjligheterna till implementering. En del av implementeringsarbetet kommer bestå av att utbilda medlemsparternas medarbetare i metoderna Supported Employment och Case Management.

Förbundet kommer att arbeta aktivt utifrån den nya strategin för en hållbar etablering i arbete och studier. Den blir vägledande både i det strategiska och operativa arbetet med alla aktörer och samarbetspartners.

Budgeten för 2022 finansieras huvudsakligen av medel från medlemsparterna samt av överskjutande kapital från tidigare år samt beviljade medel från ESF för projekten ”Rätt stöd för mig!” och ”MIA Vidare".

Verksamhetsplanen i sin helhet kan läsas här.