Uppföljningsmöte om försäkringsmedicin

Förbundets insats SAMRE - Samordnad rehabilitering - har haft ett uppföljande möte  med handläggarna för ekonomiskt bistånd i varje kommun.

Det aktuella mötet hölls den 22 maj i Sollentuna kommun på enheten för ekonomiskt bistånd. Syftet var bland annat att följa upp den uppskattade workshop i försäkringsmedicin som hölls i februari och fördjupa kunskapen om SAMREs arbete.

Inte minst viktigt var att ge handläggarna möjlighet att ställa frågor kring försäkringsmedicin och de konsultationer som de har möjlighet till inom ramen för SAMRE. Konsultationerna innebär att de får förslag till myndighetsövergripande planering kring personer som behöver ett samordnat stöd.

Under mötet fick de också lära sig mer kring hur man arbetar med sjukskrivna i behov av rehabilitering och vilka roller de olika myndigheterna har i arbetet med att stödja denna målgrupp.


Workshopen den 22 maj hölls i Sollentuna kommun.