SAMRE-modellen ett verktyg som underlättar samverkan

Under maj 2019 genomfördes en workshop med socialsekreterare i de tre kommuner som berörs av SAMRE-projektet – förbundets insats för sjukskrivna utan sjukpenning och som uppbär ekonomiskt bistånd. I samband med workshopen genomfördes en enkätundersökning för att mäta om projektet är på väg att uppnå det strukturella huvudmålet: att det finns en tydlig process för samverkan som är implementerad och förankrad mellan samtliga partners i projektet.
 
En del av samverkansprocessen är den modell som projektet tagit fram: SAMRE-modellen. Den åskådliggör, förenklat sett, en persons möjliga vägar från ekonomiskt bistånd och sjukskrivning till arbetslivsinriktad rehabilitering och/eller rätt ersättning. Stegvis visar den vad som krävs för att komma vidare, liksom myndigheternas olika ansvarsområden.
 
Sammanställningen av enkätsvaren visade att 93 procent av de svarande ger SAMRE-modellen högt betyg. De anser att den kan fungera som ett användbart verktyg i arbetet med att stödja personer som varit sjukskrivna längre perioder och saknar sjukpenning.
 
Enkäten visar också att SAMRE-projektet ökat kunskapen om läkarintyg bland socialsekreterarna. Här anser 83 procent av de svarande att så är fallet. 90 procent anser att de fått ökad kunskap om hur ett läkarintyg av god kvalitet är beskaffat.

62 procent av de svarande anser också att SAMRE har bidragit till att arbetssättet runt målgruppen blivit tydligare; ”rätt klient med rätt underlag till rätt myndighet”.

Hela 82 procent av socialsekreterarna har fått ökad kunskap om hur de kan vägleda en sjukskriven person utan sjukpenning eller sjukpenninggrundande inkomst (SGI), vidare i rehabiliteringsprocessen.

Enkäten skickades till sammanlagt 37 socialsekreterare som bedömdes beröras av SAMRE-projektet. 29 personer svarade, det vill säga svarsprocenten var 78 procent och bortfallet 22 procent. 37 procent av de som svarat hade varit anställda hos sin arbetsgivare i mer än tre år. 31 procent hade varit anställda1,5 till 3 år, 14 procent mellan 0,5 och 1,5 år, 17 procent under 0,5 år.

62 procent som svarat hade deltagit vid 0-1 ärendekonsultationer, 18 procent i mellan 2 och 5 konsultationer. 24 procent i fler än fem ärendekonsultationer.

En ärendekonsultation innebär att socialsekreteraren tillsammans med projektets medarbetare från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen går igenom ett ärende och tar fram ett gemensamt förslag till planering eller följer upp befintlig planering.

Läs mer om SAMRE här