Samordningsförbundet har skrivit under demokratiåtagandet

Under 2021 fyller demokratin i Sverige 100 år. En del i detta är demokratiåtagandet som innebär att organisationer kan förbinda sig för att genomföra aktiviteter som stärker demokratin. Anslutningen sker genom undertecknande av en ”Deklaration för en stark demokrati”. 

Förbundschef Kipa Poikolainen beskriver det så här: ”Genom undertecknandet av deklarationen åtar Samordningsförbundet sig att ytterligare förstärka arbetet med att synliggöra individers behov och öka tillgången till samordnade insatser oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder, privatliv eller social bakgrund.” 

Några av de konkreta aktiviteter som Samordningsförbundet planerar att utföra under hösten 2021 för att stärka det interna, externa och kommunikativa åtagandet 

·     Ett webbinarium genomförs i september – insatserna Hoppet och MIA Vidare berättar på vilket sätt de arbetar med deltagarinflytande och mänskliga rättigheter

·     Insatserna som finansieras av Samordningsförbundet utvecklar nya sätt för deltagarinflytande tex inflytanderåd för unga. Arbetet dokumenteras och kommuniceras utåt på hemsidan, på Instagram och i nyhetsbreven.

·     Deltagarna i insatserna får information om hur de kan påverka sin egen situation och hur de kan påverka samhället stort. I december planeras särskilda informationstillfällen om kommande val.

·     Samordningsförbundet utbildar handledare inom de arbetsintegrerande sociala företagen i diskrimineringsgrunderna för att på ett bättre sätt kunna bemöta deltagare som kommer till arbetsträning hos dem. Två utbildningstillfällen genomförs under hösten 2021.

·     En workshop på tema ”Hur kan Samordningsförbundet stärka brukarinflytandet?” genomförs för styrelsen och beredningsgruppen i oktober.

·     Medarbetare inom båda insatserna Hoppet och MIA vidare genomför workshops 1 gång/månaden utifrån arbetet med mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunder. Konkreta exempel från verksamheterna används som underlag för diskussionerna.

·     Ett webbinarium på tema demokratin 100 år genomförs i december.

 

 #vardemokrati #demokratideklaration #demokrati100