Samordningsförbundet har anslutit till jämställdhetsstrategi

Samordningsförbundets styrelse beslutade 30 maj att förbundet ska ansluta sig till Länsstyrelsens jämställdhetsstrategi. Syftet är att stärka det regionala och lokala arbetet med jämställdhetsintegrering och att förbättra förutsättningarna för samverkan mellan länets aktörer.

Länsstyrelsens strategi utgår från de sju jämställdhetspolitiska målen som riksdagen beslutat om. Vårt förbund kommer särskilt att prioritera nedan målen:

Ekonomisk jämlikhet

  • Medarbetare i insatser finansierade av Samordningsförbundet ska erbjuda utlandsfödda kvinnor arbetslivsinriktade insatser, istället för endast rehabilitering och sysselsättning, i syfte att fler utlandsfödda kvinnor kan börja arbeta.

  • Samordningsförbundets medlemsorganisationer arbetar aktivt för att synliggöra och motverka de strukturella hindren för utrikesfödda kvinnor.

  • Samordningsförbundet samverkar med andra organisationer och projekt som aktivt arbetar för att förbättra villkoren för utrikesfödda kvinnor på arbetsmarknaden, till exempel projektet Etableringslyftet och föreningen Svenska med baby.

Jämställd utbildning

  • Medarbetare i insatser finansierade av Samordningsförbundet arbetar aktivt för att utmana stereotypa föreställningar om kön till exempel genom att aktivt föreslå alla typer av utbildningar och yrkesval för både kvinnor och män.

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

  • Ställa systematiskt frågor om deltagare i insatser finansierade av Samordningsförbundet är utsatta för våld i nära relationer eller utsätter andra för våld

  • Hänvisa deltagare till rätt stöd och behandling

  • Sprida informationer om stödinsatser

  • Utbilda yrkesverksamma kring våld i nära relationer

  • Skapa goda samverkansrelationer till kvinnojourerna och kommunernas relationsvåldsteam