Samordningsförbundet fortsätter med de framgångsrika insatserna

Vid årets sista styrelsemöte den 25 november fastställde styrelsen budget och verksamhetsplan för kommande år. Samordningsförbundet fortsätter att finansiera de insatser som redan gett goda resultat: Resursteamen som vänder sig till personer med behov av samordnat stöd ingår i MIA Vidare-projektet och HOPPET, som riktar sig till den unga målgruppen, som ingår i projektet Rätt stöd för mig!
 
Budgeten för 2021 finansieras huvudsakligen av medel från medlemsparterna och beviljade medel från Europeiska socialfonden för projekten Rätt stöd för  mig! och  MIA vidare. Sammanlagt finns det cirka 11 miljoner för insatser som stödjer samverkan så att fler personer börjar arbeta eller studera.
 
Coronapandemin har ritat om kartan och tvingat Samordningsförbundet att hitta nya metoder och pröva invanda sätt att lösa problem. Förbundet behöver fortsätta att utveckla nya sätt att ge stöd för de målgrupper som riskerar att hamna längst bort från arbetsmarknaden. Det kommer att bli viktigt att dra lärdomar av det vi gör och behålla goda metoder och arbetssätt.
 
Under 2021 fortsätter arbetet med att knyta både näringslivets och civilsamhällets aktörer till Samordningsförbundet för att gemensamt lösa utmaningar på den svenska arbetsmarknaden. Fler människor förväntas bli långtidsarbetslösa och behöver stöd. Förbundet fortsätter att samarbeta med  Coompanion Roslagen & Norrort i form av ett partnerskap. Under året kommer även ett näringslivstrategi att tas fram.
 
Läs hela verksamhetsplanen