Många av deltagarna utsatta för våld i nära relationer

Samordningsförbundet ställer sedan 2021 frågor till deltagarna, i de insatser som förbundet finansierar, om de har varit utsatta för våld i nära relationer. Arbetet ingår som en del av ett regeringsuppdrag ”Frågor om våld”.

I den årliga sammanställningen, som presenteras för Samordningsförbundets styrelse i november, framkommer det att en stor del av deltagarna är eller har varit utsatta för våld i nära relationer.

Jämfört med andra samordningsförbund, både i Stockholm och i övriga landet, har en högre andel i Samordningsförbundets insatser Lumena och Hoppet varit utsatta. Rapporten visar även att kvinnor är mer utsatta än män samt att sannolikheten att bli utsatt för våld i nära relationer är större om du vuxit upp i ett hem där sådant förekommit.

Bild1png

Arbetet med att ställa de sju frågorna rutinmässigt är ett långsiktigt arbete som kommer att fortsätta framöver. Resultaten från enkätsvaren kommer att analyseras vidare bland annat i beredningsgruppen. Det är viktigt att fler medarbetare hos medlemsparterna ställer frågor för att öka upptäckten och erbjuda stöd.