Engagerad dialog med Hoppets deltagare

Den 13 april genomfördes ett samtal utifrån resultat för en enkät som kallas Indikatorenkät *. Resultaten gäller för insatsen Hoppet (insats för unga och unga vuxna mellan 16-35 år). Deltagare på Hoppet fick själva vara med och analysera svaren tillsammans med utredaren Kristoffer Zetterberg. Kristoffer visade resultat för avslutade deltagare för Hoppet under 2022. Statistiken var uppdelat på kön och jämfördes med det nationella resultatet. På de flesta frågorna ligger Hoppet högre än den nationella nivån.

Presentationen ledde fram till en dialog kring resultaten och kring vad som kan ligga bakom. Till exempel om varför verkar fler män vara nöjda med Hoppets stöd? Varför anser fler kvinnor att de får vägledning till kontakter med vård och myndigheter? Finns det någon skillnad i innehåll mellan orden egenmakt och empowerment? Det blev mycket spännande och givande samtal som gav mersmak till fortsatt förbättringsarbete av det som sker på Hoppet.

* Alla deltagare i insatser finansierade av Samordningsförbundets ges en möjlighet att svara på en enkät om hur de upplever sin tid i insatsen. Den kallas ofta indikatorsenkäten och har tagits fram inom ramen för NNS (Nationella Nätverket för samordningsförbund.) Samma enkäter används av en majoritet av samordningsförbunden runt om i landet. Årligen presenteras en rapport över resultatet på nationell nivå.