Årsredovisningen godkänd

Vid styrelsemötet i Samordningsförbundet den 27 mars fastställdes årsredovisningen för 2022 för Samordningsförbundets verksamhet. Det blev ett framgångsrikt åt med hög andel av de avslutade deltagarna som gick vidare till arbete och studier samt många deltagare vid andra aktiviteter. Hela årsredovisningen kan du läsa här (Länk till nyhetsbrevet).

Under 2022 avslutades de två projekt delfinansierade av Europeiska socialfonden (ESF): Rätt stöd för mig, där insatsen Hoppet deltog, samt MIA Vidare (Mobilisering inför arbete), där Resursteamen ingick.

Under året 2022 har implementeringen av insatserna varit i fokus. Mycket arbete har lagts ner för att hitta vägar för att implementera insatsen Hoppet (för 16–35 år) och de myndighetsgemensamma teamen, Resursteamen. Både chefer och medarbetare har deltagit i workshoppar och sökt möjliga vägar till att behålla de fungerande arbetssätten.

Under 2022 deltog cirka 1 700 personer vid ett eller flera tillfällen vid strukturinriktade insatser. Det handlar huvudsakligen om deltagande i webbinarier men även vid informationsmöten, workshoppar samt utbildningar arrangerade av Samordningsförbundet.


Verksamheten 2022 i korthet:

• De insatser som Samordningsförbundet finansierar hade under året haft 183 personer inskrivna, varav 97 kvinnor och 86 män. 127 deltagare avslutades under året, av dessa började 52 personer arbeta eller studera. Det motsvarar 40 procent av de avslutade deltagarna.

• Under året avslutades det länsgemensamma projektet MIA Vidare, som delfinansierats av Europeiska socialfonden (ESF). I insatsen finns ett myndighetsgemensamt resursteam i varje kommun. Insatsen arbetar också med metoderna case management och supported employment.

• Vid halvårsskiftet avslutades det av ESF delfinansierade projektet Rätt stöd för mig!. Mötesplatsen Hoppet är navet i insatsen som riktar sig till målgruppen 16–35 år som behöver samordnat stöd för att komma till arbete eller studier. Upplands Väsby kommun är insatsägare för Hoppet.

• Förbundet stödjer flera samverkansprocesser. Inom ramen för Samordningsförbundet och dess medlemmar förvaltas SAMRE-modellen, ett arbetssätt för sjukskrivna utan sjukpenning, som utarbetades i ett projekt som avslutades 2019. Samordningsförbundet finansierar också ett projekt om IPS, Individual Placement and Support.

• Under året har tolv webbinarier genomförts med närmare 1 000 deltagare. Webbinarierna hade bland annat följande teman: psykisk ohälsa, information från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, framgångsrik arbetsträning samt exempel på framgångsrik samverkan.

• Den 1 juni 2022 fyllde Samordningsförbundet fem år, vilket uppmärksammades med ett stort event där olika insatser presenterades. Då presenterades rapporter som tagits fram inom ramen för ESF-projekten MIA Vidare och Rätt stöd för mig!. På olika sätt belystes de insatser och aktiviteter som Samordningsförbundet genomfört och finansierat under de fem åren. Även SAMRE-projektet och arbetet med de arbetsintegrerande sociala företagen synliggjordes. Ungefär 100 personer deltog.

• Ett samarbete inleddes med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) kring målgruppen unga som varken arbetar och studerar.

• Cirka 70 medarbetare har utbildats om den danska arbetsmarknadsforskningen, BIP.

Förbundet deltog i regeringsuppdraget ”Upptäck och stoppa våldet i nära relationer”. En väsentlig del i detta är att alla deltagare ska få frågor om de har blivit utsatta för våld i en nära relation.

• Styrelsens samverkan med näringslivet utgår från ”Strategi för hållbar etablering i arbete och studier” som antogs i juni 2021. I den anges ett antal uppdrag och åtaganden för Samordningsförbundet och dess medlemmar.

• De arbetsintegrerande sociala företagen (ASF) i de tre kommunerna har uppmärksammats som viktiga samarbetspartner inom ramen för ett IOP (Ideellt offentligt partnerskap) med Skoopi Stockholm som huvudsaklig samarbetspartner. Under året har en ny direktupphandling genomförts av arbetsträningsplatser hos ASF.

• Samordningsförbundet har under året samverkat med övriga samordningsförbund i Stockholms län i form av nätverkande, gemensamma webbinarier och konferenser.