Årsredovisningen för 2021 fastställd

På Samordningsförbundets styrelsemöte den 24 mars fastställdes årsredovisningen för 2021. 

Året 2021 präglades fortfarande av pandemin och dess restriktioner men även av kreativa nya lösningar och ihärdigt arbete för Samordningsförbundets målgrupper. Mycket av det som var hade planerat fick delvis genomföras digitalt, i mindre grupperingar eller utomhus. 

2021 i sammanfattning: 

·       Totalt har 204 personer, 104 kvinnor och 100 män, registrerats som deltagare i insatserna. Alla deltagare bedöms ha gjort någon form av stegförflyttningar. Tio personer har gått ut förvärvsarbete och ytterligare femton gått vidare till studier.  

·       Förbundet deltar i ett delprojekt i det länsgemensamma projektet MIA Vidare, som delfinansieras av Europeiska socialfonden (ESF). Inom ramen för projektet finns ett resursteam i varje kommun. Syftet är att alla medlemsparterna ska kunna remittera personer som behöver samordnat stöd för att komma till egen försörjning. MIA Vidare arbetar också med metoderna Case management och Supported employment. 

·       Förbundet deltar också i ett delprojekt i det av ESF delfinansierade projektet Rätt stöd för mig!. Mötesplatsen Hoppet är navet i insatsen som riktar sig till målgruppen 16–35 år som behöver samordnat stöd för att komma till arbete eller studier. Upplands Väsby kommun är insatsägare för Hoppet. 

·       Förbundet stödjer flera samverkansprocesser till exempel SAMRE-modellen, ett arbetssätt för sjukskrivna utan sjukpenning som utarbetades i ett projekt som avslutades 2019. Samordningsförbundet finansierar också ett projekt om IPS, Individual Placement and Support, som huvudsakligen bedrivs av två av medlemsparterna, men där övriga parter kan involveras eller lära av de andra. 

·       Under 2021 har tolv webbinarier genomförts av förbundet eller i samarbete med andra. Under året har dessa möten totalt haft cirka 800 deltagare. 

·     Förbundet har under 2021 beslutat att ingå som en del av regeringsuppdraget ”Upptäck och stoppa våldet i nära relationer”. En väsentlig del i detta är att alla deltagare ska få frågor om de blivit utsatta för våld i en nära relation.  

·       Styrelsen antog i juni 2021 en strategi för hållbar etablering i arbete och studier. I strategin anges ett antal uppdrag och åtaganden för Samordningsförbundet och dess medlemmar. De arbetsintegrerande sociala företagen (ASF) i de tre kommunerna har uppmärksammats som viktiga samarbetspartner inom ramen för ett IOP (Ideellt offentligt partnerskap) med Skoopi Stockholm som huvudsaklig samarbetspartner. 

·       Samordningsförbundet har samverkat med övriga samordningsförbund i Stockholms län på olika sätt under året i form av nätverkande, gemensamma webbinarier och konferenser. 

Årsredovisningen i sin helhet hittar du här