Ställ frågan rutinmässigt och ha goda kontaktvägar – slutsatser i rapport om våld i nära relationer

Samordningsförbundets styrelse beslutade 2021 att ansluta sig till det nationella uppdraget som handlar om att upptäcka och stoppa våldet i nära relationer. Detta regeringsuppdrag har pågått sedan 2019. Våld i nära relationer kan vara ett dolt arbetshinder

Nu har en samhällsekonomisk utvärdering genomförts av regeringsuppdrag av Payoff. I utvärderingen beskrivs vilka samhällsekonomiska effekter kan uppstå genom ökad upptäckt av att personer utsatts för våld i nära relationer. Rapporten visar på goda effekter även på individnivå. Deltagarna som blivit intervjuade upplever frågorna som något positivt. De ser det som värdefullt att någon annan blir medveten om situationen. Deltagarna kan även få stöd i att ta kontakter med vården och andra specialister. Ibland kan själva synliggörandet av problematiken göra att personen mår bättre och kan tillgodogöra sig rehabiliteringen.

I utvärderingen betonas vikten av att ställa frågor om våld i nära relationer vid flera tillfällen och rutinmässigt. Den lyfter även vikten att utbilda personal i frågorna och upparbeta goda kontaktvägar till lokala specialistresurser. De två sistnämnda delarna har vårt samordningsförbund arbetat aktivt med.