Samordningsförbundet förstärker samarbetet med sociala företag

Samordningsförbundet har sedan starten 2017 uppmärksammat de Arbetsintegrerande Sociala Företagen (ASF) som viktiga resurser i det gemensamma arbetet att hitta flera vägar till försörjning för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Inför 2020 förstärker Samordningsförbundet det arbetet genom att ingå ett IOP, Idéburet Offentligt Partnerskap, med tre aktörer. De tre aktörerna är huvudaktören Coompanion Roslagen & Norrort samt de kompletterande aktörerna M29 Socialt Företagscenter och Tanke & Handling.
 
Samverkansmodellen IOP betyder att parterna tillsammans bygger lösningar för att uppnå ett gemensamt allmännyttigt mål. Samordningsförbundet får genom partnerskapet tillgång till kompetens och nätverk inom området arbetsintegrerande socialt företagande. Aktörerna har olika kompetenser och roller som kompletterar varandra.  
 
Genom partnerskapet startar ett  gemensamt arbete för att skapa fler arbetstillfällen genom ASF i de tre kommunerna Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna. Samordningsförbundet bidrar genom ekonomiskt stöd (200 000 kr). Coompanion Roslagen & Norrort och dess kompletterande aktörer ska bland annat:
 

bistå regionens ASF vid kontakter med myndigheter, kommuner och resten av näringslivet ordna regelbundna nätverksträffar för regionens ASF samt regelbundna möten där ASF, offentliga sektorn och näringslivet träffas och utbyter kunskap bidra till att informera och, vid behov, utbilda strategiska grupper och beslutsfattare i frågor runt socialt företagande och ASF